среда, 24 октобар 2012

Одјељење за природне науке

Доц. др Владимир Божовић
ПМФ – Подгорица

Владимир Божовић је рођен 12. априла 1974. године у Никшићу. Докторске студије на Florida Atlantic University (САД) завршио је из области математике, 2008. године. Професор је на Природноматематичком факултету у Подгорици. Члан је Друштва математичара и физичара Црне Горе.

Важнији радови: ― Vladimir Božović, Factorization of  finite groups, VDM Verlag, ISBN: 978-3-639-12946-5, 2009;  ― Daniel Socek, Vladimir Božović and Dubravko  Ćulibrk, Securing Biometric Templates where Similarity is Measured with Set Intersection, ICETE 2007, CCIS (Communications in Computer and Information Science) 23, str. 139-151, 2008; ― Vladimir Božović, Nicola Pace, Factorization of groups using free mappings, Journal of Algebra and its Applications, 7(5):647-662, 2008.

Добитник је награде за најбољег ученика никшићке гимназије 1993. године. Оснивач је и први предсједник НВО Академска алтернатива и пројект менаџер информативног портала ИН4С.

Проф. др Милутин Љешевић

Географски факултет – Београд

Рођен 25.11. 1940. године у селу Брљево општина Пива у Зетској бановини (данас општина Плужине у Црној Гори). Прва четири разреда основне школе завршио у месту рођења а нижу гимназију у Будви и Прчњу код Котора. Средњу учитељску школу завршио 1960. године у Никшићу. По завршетку средње школе уписао географски смер у Географском заводу, Природно математичком факултета у Београду који је завршио у редовном року 1964 године. После дипломирања, а пре одслужења војног рока радио је годину дана у основној школи у Бањалуци, а после одслужења годину дана у гимназији у Ивањици. После тога уписује постдипломске студије смера ,,Географија краса,, које завршава 1974. године, када је одбранио магистарски рад на тему „Морфологија и хидрологија карста Пиве“. Докторски рад из области геоморфолоије односно географије карста одбранио је 1979. године.


За асистента на Географском институту ПМФ је примљен 8.марта 1970 године. У време рада у звању асистента држао је вежбе из предмета: Картографија, Геоморфологија, Математичка географија, Геологија са петрографијом и два специјалистичка изборна предмета. За доцента 1981. године изабран за новоуведене предмете Животна средина на Географском смеру и Планирање животне средине на смеру Просторно планирање, а за ванредног професора 1986. године на истим предметима, а за редовног професора на Београдском универзитету је изабран 1991. године.

Члан професионалних тела: 


• Члан Српског географског друштва, (раније председник, и руководилац научног Одбора)
• Члан Одбора за карст и спелеологију САНУ
• Члан Комитета за заштиту карста (ИЦЕЦКА) Међународне географске уније
• Члан радне групе за заштиту високих планина Међународне географске уније
• Члан одбора за животну средину САНУ
Раније:
• Члан Одбора за заштиту животне средине СФРЈ и СР Србије, као и спољни члан Одбора за заштиту животне средине Скупштине Србије
• Председник спелеолошког савеза Србије
• Председних Савеза спелеолошких институција СФРЈ
• Члан Српског хемијског друштва

Кључне квалификације (релевантне за програм): 


• Геоморфологија (ерозија земљишта и процеси)
• Карстологија и спелеологија
• Климатологија (клима и климатске промене)
• Картографија и даљинака детекција
• Планирање и пројектовање одрживог развоја 
• Еколошки сектор у просторном планирању
• Програмирање развоја села и сеоских простора
• Анализа и синтеза у области животне средине у просторним и урбанистичким плановима
• Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта
• Елементарне непогоде и еколошки ризици
• Еколошки капацитети у туризму.
• Заштита животне средине (сегмент техничка инфраструктура)

Подаци о научном раду (објављени радови, уџбеници, монографије, студије, елаборати, пројекти и иновације у науци и струци):


Од стручних и научних активности релевантних за избор треба издвојити:
-  Секретар и подпредседник Српског географског друштва у периоду од 1972. до 1982.      године.
- Председник спелеолошког савеза Србије од 1982-1988. године.
- Члан Савета за животну средину Града Београда 1982-1986 године.
- Члан Савета Министарства животне средине Србије 1991-1994 године.
- Члан Савета Савезног министарства за животну средину од 1992. године до његовог укидања 1995. године.
- Председник Научног савета Националног парка ,,Дурмитор“.
- Члан Управног одбора Завода за заштиту природе Србије од 1992. године.
- Члан Савета радне групе за заштиту животне средине на карсту Међународне географске уније (Study group: Environmental Changes in karst areas, IGU) од 1989. године
- Члан Комисије за истраживање високопланинских подручја и поларних предела (Working Group: Comission for Glacier Caves in Polar Region of International Geographical Union) Међународне географске уније од 1990. год.
- Директор еколошких програма и програма одрживог развоја Европског центра за мир и развој УН (ЕЦПД)
- Управник Центра (касније Института) за животну средину и географске информационе системе Географског факултета у Београду
- Декан Географског факултета Универзитета у Београду
- Члан одбора за карст и спелеологију САНУ
- Члан одбора за животну средину САНУ
- Члан Матице Српске у Новом Саду
- Члан Српског хемијског друштва

Био је ментор 85 дипломских радова на Географском факултету у Београду, 12 специјалистичких радова, 45 магистарских радова, и 34 докторске дисертације.
Руководилац је смера специјалистичких студија ,,Картирање животне средине“ и магистарских студија ,,Геопросторне основе животне средине“ на Географском факултету а предавач на постдипломским студијама на смеровима: Просторно планирање и Туристичка географија на Географском факултету у Београду, затим на смеру Урбанизам на Архитектонском факултету у Сарајеву (пре рата), на смеровима Рурално планирање и Урбанизам на Архитектонском факултету у Београду. Руководилац је смера академских студија „Географске основе животне средине“ на Географском факултету у Београду.
На међународном плану истичемо избор М.Љешевића у одборе и комисије Међународне географске уније (ИГУ).

У стручном ангажману на решавању разних практичних проблема издвајамо ангажман кандидата на великим пројектима и плановима:

- Просторни план Србије (Студија животне средине и сегмент плана који се односи на проблематику животне средине и заштиту природе, члан је синтезног тима);
- Основе заштите коришћења, и унапређења пољопривредног земљишта Србије (члан радне групе и Стручног савета) где је обрадио сегмент који се односи на природне услове (Студија);
- Више урбанистичких планова у својству истраживача или консултанта
- Више планова подручја посебне намене (ППППН)
- Основна спелеолошка карта Србије листови: Чачак, Лазаревац, Бела Паланка и Пљевља за Министарство науке Србије
- Прегледна геоморфолошка карта Југославије 1:500.000 и основне геоморфолошке карте 1:100.000 Краљево и Чачак. (Међурепублички пројекат)
- Физичко-географске карактеристике слива Пиве (за потребе заштите природе у Црној Гори)
- Истраживање карстних феномена у зони око хидроелектране Пива и будуће хидроелектране у кањону Комарнице (за потребе Електропривреде Црне Горе);
- Хидрогеологија слива Скадарског језера-Спелеолошке карактеристике (за потребе фонда за геолошка истраживања Црне Горе)
- Хидрохемија и хидродинамика текућих вода и извора НП Дурмитор 
- Студије за Завод за заштиту природе Србије ( клисура Лима Ђаловића клисура, клисура Раванице, Валоризација комплекса спелеолошких објеката у Ртима код Гуче, Карст Рајца и Сувобора и алоризација спелеолошких објеката)
- Природни потенцијали и заштита животне средине за Копаоничке општине и подручје Копаоника у оквиру Студије ,,Развој копаоничког подручја и копаоничких општина посебно“

- Атлас Војводине (аутор склопа геоморфолошких карата)
- Пројекат „Правци развоја Црне Горе Еколошке државе“ (научни директор пројекта).
- Пројекат „Парк природе Пива“, део Геодиверзитет и геонаслеђе подручја Парка природе Пива, Републички завод за заштиту природе Црне Горе, Подгорица


Руководилац је петогодишњег научног пројекта „Географска регионализација Србије“ у коме учествују сви релевантни научни радници из области географије у Србији
Објавио је 214 радова (188 научних радова од чега је 48 у иностраним часописима и зборницима радова, 11 стручних, 15 научно популарних радова), 7 научних монографија и 12 поглавља у научним монографијама из области животне средине, геоморфологије и заштите природе у научним јединицама Универзитета, Академије наука и струковних друштава, као и у државним институцијама, затим у међународним издавачким кућама (Арнолд и Спрингер Ферлаг). Учествовао је у изради „Енциклопедије насеља Србије“ са 48 одредница., 125 одредница у прва два тома Српеске енциклопедије у издању Матице српске и САНУ, Ради на припремању „Енциклопедијског речника животне средине“, а у штампи су енциклопедијски речник „Карстник појмова и термина Црне Горе“(издање ЦАНУ).


Објавио је 10 универзитетских уџбеника: Животна средина - теорија и методологија истраживања, Картографија (у коауторству са Д. Живковић), Урбана екологија, Рурална екологија и Географија земљишта, Теледетекционе методе у истраживању животне средине (у коауторству са М.Милановићем), Екоменаџмент (у коауторству са м. Милановићем и М. Милинчићем), Антропоекологија са медицинском екологијом (у коауторству са Б. Јовановић), Животна средина и одбрана, Структурна геоморфологија, и 2  уџбеника за ученике средњих школа и младе таленте, а ради на припреми из приручника за стандарде у животној средини ИСО - 14 000 и Демоекологија.Др Раде Живаљевић
научни саветник на Математичком институту САНУ

Раде Живаљевић је рођен 12. октобра 1954. године у Сарајеву. Запослен је у Математичком институту САНУ од 1977. године, у звању научни саветник од 1995. године. Докторирао је 1983 (Универзитет у Београду) и 1985 (University of Wisconsin, Madison). Бави се алгебарском топологијом, алгебарском и тополошком комбинаториком и дискретном и рачунарском геометријом као и (у ранијем периоду) математичком логиком (нестандардном анализом).

Добитник je (заједно са С. Врећицом) Октобарске награде града Београда за науку (1995). Увршћен је у репрезентативни списак од четрдесет математичара представљених у интернет презентацији познатог Mittag-Leffler-овог института у Стокхолму, поводом његове 90-годишњице (2006), http://www.mittag-leffler.se/?q=more_experiences.

Оснивач је (са В. Драговићем) Центра за динамичке системе, геометрију и комбинаторику (Математички институт САНУ). Кооснивач је семинара “Комбинаторика, геометрија, топологија, алгебра” (ЦГТА), који делује више од 25 година. Аутор је око 50 радова  у међународним журналима (укључујући и два поглавља у међународним монографијама). Неки од његових радова су међу најзапаженијим и најцитиранијим у подручјима којима припадају. Вероватно најзначајнији научни допринос су тзв. Циглер-Живаљевићеве формуле („Ziegler-Zivaljevic-Formeln“), које уводе непрекидне моделе хомотопске топологије у комбинаторну математику. „Ziegler-Zivaljevic-Formeln“ се помињу у званичном образложењу немачке националне научне фондације Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) као један од два  доприноса који Г. Циглера репрезентују (2001) као добитника Лајбницове награде, најпрестижнијег немачког признања за науку.

Детаљнији биографски приказ  се може наћи на адреси, http://www.rade-zivaljevic.appspot.com/

Др Бојан Д. Мандић
Стоматолошки факултет - Београд 

 

Рођен: 11.11.1954. године у Дубровнику

Редовни члан   МАТИЦЕ СРПСКЕ

Стоматолошки факултет: завршио 15. 01. 1980. у Београду.

Магистрирао: 23.11.1988. у Загребу са темом „Дисфункција темпоромандибуларних зглобова у популацији 19 до 29“.

Докторирао: 28.12.2005. у Београду са темом „Процена вредности миоартеријалног режња платизме у примарној реконструкцији пода уста“.

Специјалиста максилофацијалне хирургије: од 23. 12. 1988. године

Стручна усавршавања: у Француској, Енглеској, Немачкој, Шведској и Италији.

Звање примаријуса: добио 1995. године.

Биран за асистента на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду на предмету Максилофацијална хирургија: 01. 04. 1999. године

Биран за доцента на Факултету за менаџмент у спорту за ужу област Медицина у спорту:  15. 09. 2009. године.

Биран за ванредног професора на Медицинском факултету, American NorthWest University за ужу област Општа хирургија и Етика 01. 10. 2014.године.

Усавршавање у области акупунктуре 1981. године.

Усавршавање из спортске медицине – сертификат European Center for Peace and Development of the University for Peace при Уједињеним нацијама 1998. године.

Носилац ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ Црвеног крста Србије

Стални судски вештак  за максилофацијалну хирургију и акупунктуру од 2006 године.

Дипломирани виши тренер за џудо: од 1991. године.

Носилац појаса 6. ДАН  ИЈФ.

Аутор монографија: 

            1. Дисфункција темпоромандибуларних зглобова код младих

            2. Рак у усној шупљини

Коаутор уџбеника:

            1. Трансдентални титан имплантати

            2. Превентивна стоматолошка заштита становника Србије

По позиву:

            1. Oral Oncology Vol. VII (2001)

            2. Oral Oncology Vol. VIII (2002)

            3. Oral Oncology Vol. IX (2004)

            4. Oral Oncology Vol. X (2005)

            5. Oral Oncology Vol. XI (2007)

            6. Oral Oncology Vol. XII (2008)

Аутор заштићеног патента:

 • Универзални трансдентални титан имплантат сец. Мандић – UTTI

Коаутор заштићених патената:

 • Трансдентални титан имплантат сец. Перовић – Мандић – TTI                                   
 • Вештачка пљувачка Bomasal

Решењем Министра за науку и технолошки развој Србије уписан у регистар иновационе делатности Министарства за науку и технолошки развој Србије као субјект иновационе делатности - иноватор под ознаком RFL110/2009

Пројекат:       

1) Носилац пројекта иновационе активности Министарства за науку и технолошки развој под именом: „Израда трансденталног титан имплантата са навртком (прототип од челика)“, евиденциони број уговора: 391-00-00028/2009-02-RFL-IA/14 od 19.05.2010.

2) Носилац пројекта иновационе активности Министарства за науку и технолошки развој под именом: „Израда две врсте еносеалних мини имплантата (прототипови од челика) за безубе предње делове горње и доњевилице“, евиденциони број уговора: 451-03-2372/RFL-IA/24 од 08. 06. 2012.

Оснивач и главни и одговорни уредник часописа „Стоматологија данас“ од 1992. до 1994. године.

Оснивач Центра за имплантологију Стоматолошког факултета 1994. године.

Члан: 

 • FDI (Међународно удружење стоматолога)
 • EACMS (Европско удружење за краниомаксилофацијалну хирургију )
 • ICMFS (Интернационални колеџ за максилофацијалну хирургију)
 • Удружења за максилофацијалну хирургију Србије и Црне Горе
 • Удружења имплантолога Србије и Црне Горе
 • IAP (Интернационална академија за пародонтологију)
 1. Активан учесник многих стручних скупова са преко 200 објављених стручних и научних радова.                                  
 2. Носилац ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ Црвеног крста Србије
 3. Председник Милосрдног друштва „Свети Василије Острошки“ основаног 1934. године.
 4. Језици: француски и енглески.
 5. Оснивач и тренер петоструког екипног првака Југославије у џудо-у и самбо-у.
 6. Тренер појединачних светских и европских првака у џудо-у и самбо-у.
 7. Селектор џудо репрезентације Југославије: од 1989. до 1993. године.
 8. Активан учесник Олимпијских игара у Барселони 1992. године.
 9. Председник здравствене комисије Џудо савеза СЦГ.
 10. Аутор књиге: „Џудо за све узрасте“.
 11. Свира клавир и гитару.  

Радна биографија:       

 1. Медицински центар Никшић 1980–1991. године                        
 2. ИЦН Галеника, Београд, Земун 1992–1994.године
 3. Клиника за максилофацијалну хирургију, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду од 1995. год.

Референтни радови  у часописима са SCI листе у области максилофацијалне хирургије:

1.      Mandić BD, Vulović MD, Beloica D, Janjanin MM Program structure for prevention and early detection of oral carcinoma in Serbia Hong Kong Congress Abstracts, International Dental Journal, Vol 45, N5, Oct 1995

2.      Mandić BD Adenoid cystic carcinoma of salivary glands Journal of Craniomaxillofacial Surgery, Vol 30, Suppl 1, September 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

3.      Mandić BD Two tumors in paroti salivary gland Journal of EACMS, Vol 30, Suppl 1, Sept 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

4.      Mandić BD, Petrović M Complications of lower jaw fractures treatment Journal of EACMS Vol 30, Suppl 1, Sept 2002 XVI Congress of the EACMS 3–7 Sept. 2002

 5.      Mandić B Surgical treatment of patients with osteopetrosis International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 6.      Mandić BD, Petrović M Squamous cell carcinoma of the skin in the head and neck region International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 7.   Petrović M, Mandić BD Skin tumors of the auriculae.   International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol 32, Suppl 1, April 2003

 8.   Mandić B. Implantation – method of choice in treating the fractures of tooth root in the middle       third Mediterranean Dental Implant Congress 2002, Corfu, Greece, June 19-23, 2002  www.monduzzi.com/proceedings/moreinfo/20020619.htm

 9.   Todorović T, Dožić I, Mandić B, Marjanović M Antioksidativna uloga pljuvačke u očuvanju zdravlja usta Vojnosanitetski pregled 2005, Vol 62, Br 7–8, Str 575–9

 10.  Jovanović S, Gajić I, Mandić J, Mandić B Navike, stavovi i ponašanja osoba s psihijatrijskim oboljenjima u odnosu na zdravlje       usta i zuba. Srp Arh Cel Lek. 2010;138(3–4):136–42

11. Jovanović S, Gajić I, Mandić B, Mandić J, Radivojević V Oralne promene osoba sa psihijatrijskim oboljenjima  Srp Arh Cel Lek. (u štampi, br. 129/9)

12. Sušić G, Stojanović R, Milić V, Boričić I, Mandić B, Milenković S. Juvenilni Sjogrenov syndrom-prikaz bolesnika Srp Arh Cel Lek.2013 Mar-Apr 141(3–4):228-231

13. Mandić BB, Lazić Z, Marković A, Mandić BD, Mandić MB, Đinić A, et al. Influence of postoperative low-level laser therapy on osseointegration of self-tapping  implants in the posterior maxilla. A 6-week split-mouth clinical study. Vojnosanit Pregl 2014; OnLine-First (00):75-75.

Др Иван Радовић
Институт за нуклеарне науке "Винча"

Рођен је 23. јуна 1972. године у Чачку, Србија, где је завршио основну школу и Гимназију. Носилац је Вукове дипломе (и у основној школи и у Гимназији), као и бројних награда са такмичења из математике и физикe. Дипломирао је 13. јула 1999. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, смер Теоријска и експериментална физика, са просечном оценом 9.17 у току студија, и оценом 10 на дипломском раду.

Од 10. августа 1999. године запослен је у Лабораторији за атомску физику Института за нуклеарне науке "Винча". У периоду од новембра 2002. до новембра 2004. године боравио је, у оквиру пројекта COCOP, на специјализацији у Лабораторији за металуршку физику CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) Saclay, у Француској. Магистрирао је 18. априла 2005. године у оквиру последипломских студија на Физичком факултету Универзитета у Београду, смер Експериментална физика кондензованог стања материје, са просеком 9.80 у току студија.

На седници Научног већа Института "Винча", одржаној 22. септембра 2005. године, изабран је у истраживачко звање истраживач-сарадник. Докторирао је 23. октобра 2008.године на Физичком факултету Универзитета у Београду. На седници Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, одржаној 08. априла 2009. године, изабран је у научно звање научни сарадник. На седници Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одржаној 27. фебруара 2013. године, изабран је у научно звање виши научни сарадник.

Рецензент је у врхунским међународним часописима Plasmonics и Physics Letters A. На позив професора Ali Eftekhari-ја, председника Америчког нано-удружења (American Nano Society), у мају 2011. године постаје члан тог престижног удружења. Аутор је великог броја радова у врхунским међународним часописима. Посебно треба издвојити 5 радова у престижним врхунским међународним часописима, 4 рада у Physical Review B и 1 рад у Physical Review A. Радови су му цитирани (без самоцитата) преко 100 пута у престижним врхунским међународним часописима: Surface Science Reports, Nano Letters, Materials Science and Engineering R, Physical Review Letters, Nanoscale, Chemical Communications, Scientific Reports, New Journal of Physics, Physical Review B, Nanotechnology, Applied Physics Letters,…

На позив блаженопочившег протојереја-ставрофора хаџи-Љубодрага Петровића учествује у раду Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке од обнављања његовог рада, 1998. године.

Одликован је Граматом од стране блаженопочившег Патријарха српског Павла, 20. маја 2007. године, за "показану несебичну љубав према нашој Светој Цркви и уложен десетогодишњи труд у раду Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке".

Аутор је књиге "Његош изнад Ловћена", штампане 2013. године у издању Источник-а, угледне издавачке установе Епархије канадске Српске Православне Цркве, поводом 200 година од рођења Петра II Петровића Његоша, Владике и Господара Црне Горе и Брда.

Ви сте овде: Home Одјељења Природне науке