Радно вријеме: 9.00−21.00, радним данима; суботом: 9.00−15.00 h

Римски трг 50/1

Подгорица, Црна Гора.

ГОСТОВАЊЕ ГОРАНА ГОЦИЋА (ВИДЕО)

Oво­го­ди­шњи до­бит­ни­к Ни­но­ве на­гра­де Го­ра­н Го­ци­ћ представио је у Књи­жа­ри Ма­ти­це срп­ске на­гра­ђи­ва­ни ро­ма­н „Таи”. О роману су, осим аутора, говорили доц. др Го­ра­н Ра­до­њи­ћ и  кри­ти­ча­р Бо­ја­н Ра­је­ви­ћ.

Слу­ша­о­ци су мо­гли са­зна­ти од ауто­ра на­гра­ђи­ва­ног ро­ма­на „Таи” да је по­сли­је ду­го го­ди­на жи­во­та по за­пад­ном мо­де­лу и ра­ци­о­нал­ног пи­са­ња ака­дем­ских књи­га, Го­цић, вр­сни пре­во­ди­лац, филм­ски кри­ти­чар и сло­бод­ни но­ви­нар, ипак пу­стио емо­ци­је на па­пир. И то не­кон­тро­ли­са­но, об­ја­снио је он.

– Же­лио сам да бу­дем ра­ци­о­на­лан. Ду­го сам ис­тра­ја­вао на то­ме. Он­да се фо­го­дио чу­дан обрт. „Таи” је на­гла­ше­но емо­ти­ван и лир­ски ро­ман ко­ји сам пи­сао у не­кој вр­сти тран­са. По­пут ро­ман­ти­ча­ра. Мој ула­зак је та­ко био ве­о­ма дра­ма­ти­чан, а мо­је де­кла­ри­са­ње као умјет­ни­ка чу­де­сно. Тај мој двој­ник, ко­јег сам го­ди­на­ма по­ти­ски­вао, по­чео је да се ис­по­ви­је­да. То ме и са­да др­жи па се ис­по­ви­је­дам, у но­ви­на­ма, пред пу­бли­ком, при­ја­те­љи­ма… – об­ја­снио је Го­цић.

Го­цић, ко­ји је за­вр­шио ан­гли­сти­ку на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду а ма­ги­стри­рао ме­ди­је и ко­му­ни­ка­ци­ју на Лон­дон­ској шко­ли еко­но­ми­је и по­ли­тич­ких на­у­ка, ду­го је ми­слио да је ње­го­ва ми­си­ја под­у­ча­ва­ти ра­ци­о­на­ли­зму срп­ску умјет­нич­ку сце­ну, чи­ја га је скло­ност ира­ци­о­на­ли­зму и епи­ци ра­ни­је нер­ви­ра­ла. Али, вре­ме­ном је, по­сли­је го­ди­на жи­во­та на За­па­ду, от­крио да у на­шем на­чи­ну гле­да­ња на сви­јет има и не­че­га по­зи­тив­ног. И ви­ше од то­га. Са­да ис­ти­че да је за­пра­во нај­бо­љи на­чин жи­во­та онај ко­ји ми жи­ви­мо – ма­ло За­па­да ма­ло Ис­то­ка.

Ка­же да је по­сли­је го­ди­на про­ве­де­них на За­па­ду схва­тио да се та­мо љу­ди не осје­ћа­ју са­свим до­бро, јер сми­сао свог по­сто­ја­ња, на уштрб ду­хов­но­сти, осла­ња­ју ис­кљу­чи­во на рад­ну ети­ку и ма­те­ри­јал­не ври­јед­но­сти. С дру­ге стра­не, Ис­ток је са­свим по­све­ћен уз­ди­за­њу ду­ха, па Го­цић сма­тра да је на­ша, бал­кан­ска рав­но­те­жа, нај­бо­ље рје­ше­ње ко­је мо­же сви­јет до­ве­сти у рав­но­те­жу.

– По­ку­шао сам да жи­вим на За­па­ду, јер сам ми­слио да смо ми ве­о­ма ира­ци­о­нал­ни, што ме је стра­шно нер­ви­ра­ло. Ми не­ма­мо тај про­те­стант­ски од­нос пре­ма про­фе­си­ји, ко­ји во­ди до успје­ха. Тај од­нос ко­ји они та­мо има­ју је­сте пут ка про­фе­си­о­нал­ном успје­ху. По­чео сам да ими­ти­рам по­бјед­ни­ка. Али, ка­да сам ви­дио сву на­ка­зност тог си­сте­ма, у ко­ме се пси­ха па чак и сво­ја сек­су­ал­ност усмје­ра­ва ка по­љу ра­да, до­шао сам до са­зна­ња, да ду­хов­на стра­на мо­ра би­ти осви­је­шће­на. Схва­тио сам да код нас по­сто­ји бо­љи ба­ланс ду­хов­ног и ма­те­ри­јал­ног. За­то ми­слим да смо ми у ве­ли­кој пред­но­сти, са­мо то тре­ба схва­ти­ти и при­хва­ти­ти – ка­зао је Го­цић. Сма­тра да ми чак мо­же­мо наш на­чин по­и­ма­ња жи­во­та да из­во­зи­мо и јед­ни­ма и дру­ги­ма као об­лик рав­но­те­же из­ме­ђу ду­хов­них и ма­те­ри­јал­ниг те­жњи чо­вје­ка.

Ро­ман „Таи” ко­ји је за крат­ко ври­је­ме до­жи­вио не­ко­ли­ко из­да­ња Ра­до­њић је оци­је­нио као лир­ски ро­ман у ко­јем се чи­та­о­ци су­о­ча­ва­ју са су­бјек­тив­ним сли­ка­ма сви­је­та ју­на­ка и у ко­јем су по­зва­ни да упо­ре­ђу­ју су­шти­ну ве­ли­ких пој­мо­ва по­пут љу­ба­ви и за­љу­бље­но­сти… у за­пад­ној и ис­точ­ној кул­ту­ри. Пи­сац смје­шта­ју­ћи ро­ман на Тај­ланд во­ди чи­та­о­ца на ду­го пу­то­ва­ње, у два ви­ђе­ња сви­је­та и све­га оно­га што сто­ји иза то­га.

„Таи“ је ро­ман, ка­ко је ис­та­као Ра­је­вић, ко­ји по­зи­ва на ме­ди­та­тив­ност, а сам на­слов асо­ци­ра на број­на зна­че­ња, јер ри­јеч „таи“ је исто­вре­ме­но и же­на, зе­мља и на­род, али и је­зик и кул­ту­ра, и што је мо­жда нај­зна­чај­ни­је Го­ци­ћу, сло­бо­да.

Го­цић се дру­жио са под­го­рич­ком пу­бли­ком по­сли­је го­сто­ва­ња у Ник­ши­ћу, гдје се су­сре­о са сту­ден­ти­ма срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту. Про­мо­ци­ју ро­ма­на „Таи” у Цр­ној Го­ри ор­га­ни­зо­ва­ли су Ма­ти­ца срп­ска – Дру­штво чла­но­ва у Цр­ној Го­ри, Ам­ба­са­да Ср­би­је и про­мо­ци­ју у Ник­ши­ћу ор­га­ни­зо­ва­ли су Сту­диј­ски од­сјек за срп­ски је­зик и књи­жев­ност.