Радно вријеме: 10.00−17.00, радним данима

Булевар Станка Драгојевића бб

Подгорица, Црна Гора.

ЗЛАТНИ ЧОВЈЕК НА ТРГУ ОД ЋИРИЛИЦЕ

  1. август 2017.

На Тргу од ћирилице представљена књига Златни човјек: приче испред сеоске продавнице, аутора Јанка Јелића, о којој су говорили мр Гордана Крцуновић и мр Милорад Дурутовић.

Дурутовић је нагласио да Јелићева књига представља политичку сатиру, али да аутор залази и у разноврсне моделе иронизовања мана савременог човјека, поготово када је ријеч о политичком идолопоклонству.

  • Смисао карневала је у детронизовању владара, али се за Јелићеву књигу прије може рећи да је ан­ти­кар­не­вал­ска, јер го­во­ри о сви­је­ту у ко­јем ни­је мо­гу­ће из­вр­ши­ти де­тро­ни­за­ци­ју вла­да­ра, пре­ми­је­ра, од­бор­ни­ка и дру­гих чи­нов­ни­ка.

Мр Kр­цу­но­вић је ка­за­ла да као што је трг ам­би­јен­тал­ни про­стор да се при­ча до­го­ди, те да Је­ли­ће­ва књи­га пред­ста­вља сво­је­вр­сну апо­ло­ги­ју при­че, али и тр­га ко­ји у књи­зи сим­бо­ли­зу­је ис­пу­ца­ли плоч­ник ис­пред се­о­ске про­дав­ни­це.

  • Је­ли­ће­ва про­дав­ни­ца је сим­бол по­тро­шач­ке кул­ту­ре ко­ја је из­ми­је­ни­ла се­о­ски ам­би­јент, па су и при­че ко­је се при­ча­ју ис­пред се­о­ске про­дав­ни­це пре­тр­пје­ле про­мје­ну. Је­ли­ће­ве при­че го­во­ре о на­ма, о са­вре­ме­ном се­ља­ку и гра­ђа­ни­ну ко­ји су по­ста­ли та­о­ци не­ис­кре­них при­ча. О чо­вје­ку оту­ђе­ном од про­шло­сти чи­ја је ег­зи­стен­ци­ја у сви­је­ту из­гу­би­ла еп­ску ди­мен­зи­ју и као та­кав по­стао аго­ра­фо­би­чан, де­зор­јен­ти­сан, не­во­љан и не­спо­со­бан да раз­ли­ку­је исти­ну од ла­жи, сан од ја­ве и фик­ци­ју од ствар­но­сти, ка­за­ла је Kр­цу­но­вић.

Она је још до­да­ла да опре­ди­је­ли­ти се за при­по­ви­је­да­ње у вре­ме­ну у ко­ме је ова вр­ста умјет­но­сти у не­ста­ја­њу, је­сте вр­ста хра­бро­сти, јер од умјет­ни­ка зах­ти­је­ва ан­га­жо­ва­ност у жи­во­ту, а ње­го­во ис­ку­ство по­ста­је ме­ди­јум ту­жних ис­ку­ста­ва и до­га­ђа­ја. По­сао при­по­вје­да­ча је уто­ли­ко те­жи, ка­ко је ис­та­кла, јер при­по­вје­дач по­ста­је свје­док ла­жних при­ча. Она је по­ру­чи­ла, да је Је­ли­ће­ва књи­га по­сљед­њи от­пор умјет­но­сти при­по­ви­је­да­ња.